Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Διαπολιτισμικό Δημ. Σχ. Νέων Επιβατών                                                     27/05/2014


Θέμα: "Δικαιολογητικά προεγγραφής των μαθητών/τριών στην Α' τάξη του Διαπολιτισμικού Δημ. Σχ. Νέων Επιβατών για το σχολικό έτος 2014-2015".

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται  είναι:
α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας, για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια. το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
Επίσης θα πρέπει να έχετε μαζί σας το ΑΜΚΑ του μαθητή/τριας.

Επισημαίνεται ότι καταργούνται όλα τα πιστοποιητικά υγείας ως δικαιολογητικά εγγραφής  για την Α' τάξη του δημοτικού σχολείου (πιστοποιητικό οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης).                                                                                                             Ο Διευθυντής
                                                                                                      Ιωάννης Βασιλειάδης
Σχετικά έγγραφα:
Εγγραφές Μαθητών στην Α΄τάξη 2014-2015

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΕΝΤΥΠΟ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: